Branches inside

Riyadh

east of Riyadh
M / 0554123609
west of Riyadh 1
M / 0554123319
west of Riyadh, 2
M / 0554123399
central Riyadh
M / 0554123380
north of Riyadh
M / 0554123377
south of Riyadh,
M / 0554123757

Jeddah

north of Jeddah
M / 0554123836
south of Jeddah
M / 0554123827
central Jeddah
M / 0554123463

Mecca

east of Mecca
M / 0554123690
west of Mecca
M / 0554123234

Other regions of the Kingdom

Duwadimi
M / 0554123432
Taif
M / 0554123180
Baha
M / 0554123664
Dammam
M / 0554123598
Alkhobr
M / 0554123597
Ahsa
M / 0554123534
Batin
M / 0554123230
Buraidah
M / 0554123424
Hail
M / 0554123499
Khamis
M / 0554123618
Abha
M / 0554123213
Jizan
M / 0554123173
Tabuk
M / 0554123384
Aljoof
M / 0554123404

Medina

North Alharam 1
M / 0554123217
North Alharam 2
M / 0554123131
South Alharam 1
M / 0554123217
South Alharam 2
M / 0555971516